ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เวบไซต์หนังสือพิมพ์ ข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ
bulletตรวจเช็คไปรษณีย์ไทย
dot
รวม Link ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมศุลกากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
dot
นักบัญชีควรรู้
dot
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสมาคมนักบัญชีไทย
bulletสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
bulletปฎิทินภาษี
dot
Download แบบพิมพ์ต่างๆ
dot
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
dot
บริการออนไลน์
dot
bulletแจ้งเพิ่มและยกเลิกงานทำบัญชี
bulletขอหนังสือรับรองบริษัทและคัดสำเนา
bulletยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตกรมสรรพากร
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/ธุรกิจเฉพาะ
dot
ติดต่อรับข่าวสาร

dot
dot
ความรู้บัญชีและภาษี
dot
bulletการทำบัญชีมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
bulletSTOCK สินค้าสำคัญแค่ไหน
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
bulletการยื่นงบการเงินและค่าปรับล่าช้า
bulletความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
bulletภาษีธุรกิจ sme


2


การยื่นงบการเงินและค่าปรับล่าช้า

การยื่นงบการเงิน ::   อัตราค่าปรับการส่งงบการเงินล่าช้า

กำหนดเวลายื่นงบการเงิน
          1) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายของต่างประเทศที่
ประกอบ ธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรต้องยื่นงบการเงินภายใน 5 เดือน
นับแต่วันปิดบัญช
ดังนั้นงบการเงินที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พฤษภาคมของปีถัดไป
          2) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ต้องจัดทำงบการเงินขึ้นเพื่อให้ผู้สอบบัญชี ีรับอนุญาต
ตรวจสอบ รับรอง แล้วจึงนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ โดยจะต้องจัดให้มี การประชุมเพื่ออนุมัติ
ิงบการเงิน ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี ดังนั้นรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
จะต้องจัด ประชุมภายในวันที่ 30 เมษายนของปีถัดไป มิฉะนั้นจะมีความผิดโทษปรับไม่ เกิน
20,000 บาท

          งบการเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมแล้ว จะต้องนำไปยื่นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ่         

ตัวอย่าง
1.ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม จะต้องนำไปยื่นภายในวันที่ 30 เมษายนของเดือนถัดไป
  2.ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน จะต้องนำไปยื่นภายในวันที่ 20 พฤษภาคมของเดือนถัดไป
  3.ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน จะต้องนำไปยื่นภายในวันที่ 31 พฤษภาคมของเดือนถัดไป

เอกสารที่ต้องการใช้ในการยื่นงบการเงิน
กิจการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
1) แบบนำส่งงบการเงิน (แบบ ส.บช.3) จำนวน 3 ฉบับ
2) งบการเงิน จำนวน 2 ชุด
3) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมใหญ่อนุมัติงบการเงินของบริษัทจำกัด จำนวน 1 ชุดจะต้องยื่น
ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมใหญ่
            ***กรณีมิได้ยื่นพร้อมกับงบการเงิน จะต้องมีหนังสือนำส่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจประทับ
ตรา (ถ้ามี) ด้วยสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดจะต้องลงนามรับรองโดยกรรมการอย่างน้อย
1 คน
4) สำเนารายงานการประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบการเงิน การจัดสรรกำไร และการแบ่งเงินปันผล
(กรณีเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) จำนวน 1 ชุด
5) รายงานประจำปี (กรณีเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) จำนวน 1 ชุด
กิจการที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค
ยื่นเอกสารเช่นเดียวกับนิติบุคคลที่ตั้งในกรุงเทพมหานคร แต่ต้องเพิ่มเอกสารตาม 1-5 (แล้วแต่ประเภท
กิจการ) อีกอย่างละ 1 ชุด

       *การกรอกแบบนำส่งงบการเงิน (ส.บ.ช.3)

  1.ให้กรอกข้อความลงในชื่อว่างหรือทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลื่อมตามที่ประกอบอยู่จริงเท่านั้น
  2.ให้ระบุประเภทธุรกิจและระบุสินค้า/บริการที่ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบันให้ตรงตามความเป็น
    จริง เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้เป็นข้อมูลเพื่อเผยแพร่ธุรกิจของท่านทั้งทาง
    อินเตอร์เน็ต และตามที่มีผู้ขอข้อมูล
  3.ผู้ทำบัญชีต้องลงชื่อในแบบนำส่งด้วย โดยผู้ทำบัญชีต้องเป็นผู้ที่ได้แจ้งรายชื่อต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
    การค้าไว้แล้วว่าเป็นทำบัญชีของกิจการที่นำส่งงบการเงิน
  4.ผู้มีอำนาจทำการแทนกิจการต้องลงลายมือชื่อในแบบด้วยตนเอง จะมอบอำนาจให้ผู้ใดลงลายมือ
   แทนมิได้ และประทับตรา (ถ้ามี) ด้วย

รายละเอียดในงบการเงิน ประกอบด้วย
     1.ผู้มีอำนาจทำการแทนกิจการจะต้องลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ในงบดุลและงบกำไรขาดทุน
ทุกหน้าส่วนเอกสารงบการเงินอื่น ให้ผู้มีอำนาจทำการแทนกิจการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรอง
     2.งบการเงินของบริษัทจำกัดให้ระบุข้อความไว้ในหน้างบดุลด้วยกว่า "งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อวันเดือนปีใด" เว้นแต่กรณีส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับ
การยื่นงบการเงิน
     3.งบการเงินของนิติบุคคลที่ตั้งในกรุงเทพมหานครจะต้งมีต้นฉบับที่ผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อด้วยหมึก
อย่างน้อย 1 ชุด กรณีตั้งในภูมิภาคต้องมีต้นฉบับอย่างน้อย 2 ชุด สำเนาที่นำส่งพร้อมต้นฉบับจะต้อง
รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำการแทนกิจการและประทับตรา (ถ้ามี) ในเอกสารทุกหน้า
     4.ให้หมายเหตุในงบดุลหรือแจ้งในแบบ ส.บช.3ว่าไม่ประกอบกิจการ หากธุรกิจมิได้ประกอบกิจการใน
รอบปีบัญชีที่นำส่งงบการเงิน

การแจ้งรายชื่อธุรกิจที่ผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน
     งบการเงินที่ยื่นตอ่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อกรมฯได้รับงบการเงินดังกล่าวแล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนิน
การ ตรวจสอบว่าเป็นนิติบุคคลที่ผู้สอบบัญชีได้แจ้งชื่อไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามประกาศ ก.บช.
ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2544) หรือไม่ หากไม่ปรากฎชื่อกรมฯ จะทำการแจ้งนิติบุคคลให้ดำเนินการให้ถูกต้อง
ภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง จึงจะถือว่าได้ยื่นงบการเงินไว้โดยถูกต้องแล้วนับตั้งแต่วันที่ยื่น
ครั้งแรก หากไม่ดำเนินการภายในระยะเลาดังกล่าวจะถือว่าไม่ได้ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ย่อมเป็นความผิดมีโทษปรับตามกฏหมาย
     จึงขอให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องว่าผู้สอบบัญชีได้แจ้งรายชื่อ
ธุรกิจไว้แล้วหรือไม่หรือตรวจสอบได้ที่ www.dbd.go.th หากยังมิดได้แจ้งขอให้ดำเนินการแจ้งรายชื่อ
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก่อนำมายื่น

สถานที่ยื่นงบการเงิน
     กิจการที่ตั้งในกรุงเทพมหานคร ยื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 1100
     กิจการที่ตั้งในต่างจังหวัด ยื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำนัหงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่
ตั้งกิจการ

การจัดส่งทางไปรษณีย์
     ส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในกรุงเทพฯและไปรษณีย์นนทบุรี ถนนติวานนท์ ถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โดยสามารถเลือกใช้วิธีไปรษณีย์รับประกันทั้งไปและกลับ และแนบซองติดแสตมป์จ่าหน้าซองกลับถึงตัวผู้
รับได้ 2 แบบคือ

  1.ฝากส่งงบการเงิน จำนวน 1 ชุด ชำระค่าบริการ 65 บาท หากเอกสารสูญหาย/เสียหายจะได้
ชดใช้เป็นเงิน 500 บาท ทั้งไปและกลับ หรือ
  2.ฝากส่งงบการเงิน จำนวนไม่เกิน 5 ชุดส่งในซอง/กล่องเดียวกัน ชำระค่าบริการ 105 บาท
ซึ่งหากเอกสารสูญหาย/เสียหาย จะได้รับชดใช้เป็นเงิน 700 บาท สำหรับขาไป และ 500 บาท
สำหรับขากลับ
  กรณีส่งถึงสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสามารถเลือกส่งได้เฉพาะไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ หรือพัสดุไปรษณีย์หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น แต่ต้องแนบซองติด
แสตมป์จ่าหน้าซองกลับเช่นเดียวกัน
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะถือว่ากิจการได้ยื่นงบการเงินตั้งแต่วันที่ประทับบนซองจดหมาย
/กล่อง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง

........................................................................................................................................................

คำเตือน

1)เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ขอให้นิติบุคคลที่มีหน้าที่ต้องยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดรีบดำเนินการจัดส่งงบการเงินก่อนเดือนพฤษภาคม หากนำมา
   ยื่นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมอาจมีปัญหาไม่ได้รับความสะดวกและรวดเร็วเท่าที่ควร หรือจัดส่งทาง
   ไปรษณีย์จะได้รับความสะดวกกว่า
2)กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะได้รับฝากงบการเงินที่ยื่นครั้งละจำนวนมากของสำนักบริการรับทำบัญชีอีกต่อไป
3)ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีไม่ยื่นงบการเงินหรือยื่นล่าช้าเกินกำหนดเวลามีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และ
   ปรับผู้มีอำนาจทำการแทนกิจการอีกไม่เกิน 50,000 บาท ด้วย ทั้งนี้ กรมได้กำหนดอัตราค่าปรับตามระยะ
   เวลาที่ยื่นงบการเงิน หากยื่นงบการเงินล่าช้าอัตราค่าปรับก็จะเพิ่มขึ้น
   หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 547 4369-70 หรือสายด่วน 1570
...........................................................................................................................................................

1.อัตราค่าปรับสำหรับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่ไม่จัดส่งงบการเงินรอบปีบัญชี

ประเภท
อัตราค่าปรับ
รวม
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
กรรมการผู้จัดการ/
หุ้นส่วนผู้จัดการ
1.ทุกประเภทยกเว้นกิจการร่วมค้า
600 บาท
600 บาท
1,200 บาท
2.กิจการร่วมค้า
600 บาท
-
600 บาท
       

2.อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าเกินกว่า 2 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน

ประเภท
อัตราค่าปรับ
รวม
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
กรรมการผู้จัดการ/
หุ้นส่วนผู้จัดการ
1.ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
1,200 บาท
600 บาท
1,200 บาท
2.บริษัทจำกัด
2,400 บาท
2,400 บาท
600 บาท
3.นิติบุคคลต่างประเทศ
6,000 บาท
6,000 บาท
12,000 บาท
4.บริษัทมหาชนจำกัด
12,000 บาท
12,000 บาท
24,000 บาท
5.กิจการร่วมค้า
6,000 บาท
-
6,000 บาท

3.อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าเกิน 4 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน

ประเภท
อัตราค่าปรับ
รวม
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
กรรมการผู้จัดการ/
หุ้นส่วนผู้จัดการ
1.ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
2,400 บาท
2,400 บาท
4,800 บาท
2.บริษัทจำกัด
4,800 บาท
4,800 บาท
8,800 บาท
3.นิติบุคคลต่างประเทศ
12,000 บาท
12,000 บาท
24,000 บาท
4.บริษัทมหาชนจำกัด
24,000 บาท
24,000 บาท
48,000 บาท
5.กิจการร่วมค้า
12,000 บาท
-
12,000 บาท

4.อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าเกินกว่า 6 เดือน ขึ้นไปหรือไม่ยื่นงบการเงิน

ประเภท
อัตราค่าปรับ
รวม
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
กรรมการผู้จัดการ/
หุ้นส่วนผู้จัดการ
1.ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
3,600 บาท
3,600 บาท
7,200 บาท
2.บริษัทจำกัด
6,000 บาท
6,000 บาท
12,000 บาท
3.นิติบุคคลต่างประเทศ
18,000 บาท
18,000 บาท
36,000 บาท
4.บริษัทมหาชนจำกัด
36,000 บาท
36,000 บาท
72,000 บาท
5.กิจการร่วมค้า
18,000 บาท
-
18,000 บาท

...........................................................................................................................................................
แหล่งที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท พี.เจ.ธุรกิจและการบัญชี จำกัด
9/55-56 หมู่บ้าน นลินอเวนิว 2 ซอยรามคำแหง 144
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel.02-8533797-8, 085-055-9306, 087-7158-099 ,081-6185239 , 093-1245048 , 097-0297515
Fax. 02-6661991 E-Mail : pjbusiness@gmail.com Line ID : PJBUSINESS
+ สำนักงานบัญชี /+ รับจดทะเบียนบริษัท /+ รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด /+ รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน /+ รับทำบัญชีราคาไม่แพง /+ ปิดงบการเงิน /+ รับตรวจสอบบัญชี / +บริการตรวจสอบบัญชี /+ บริการจดทะเบียนบริษัท /+ บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด /+ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น /+ รับจดทะเบียนราคาไม่แพง / +รับจดทะเบียนกรุงเทพ /+ รับจดทะเบียนนนทบุรี /+ รับจดทะเบียนปทุมธานี