ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เวบไซต์หนังสือพิมพ์ ข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ
bulletตรวจเช็คไปรษณีย์ไทย
dot
รวม Link ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมศุลกากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
dot
นักบัญชีควรรู้
dot
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสมาคมนักบัญชีไทย
bulletสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
bulletปฎิทินภาษี
dot
Download แบบพิมพ์ต่างๆ
dot
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
dot
บริการออนไลน์
dot
bulletแจ้งเพิ่มและยกเลิกงานทำบัญชี
bulletขอหนังสือรับรองบริษัทและคัดสำเนา
bulletยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตกรมสรรพากร
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/ธุรกิจเฉพาะ
dot
ติดต่อรับข่าวสาร

dot
dot
ความรู้บัญชีและภาษี
dot
bulletการทำบัญชีมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
bulletSTOCK สินค้าสำคัญแค่ไหน
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
bulletการยื่นงบการเงินและค่าปรับล่าช้า
bulletความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
bulletภาษีธุรกิจ sme


2


รับตรวจสอบบัญชี

                            สำนักงานบัญชี รับตรวจสอบบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี

            นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องจัดทำงบการเงินและให้ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นต่องบการเงินและ ยื่นงบดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี สำหรับบริษัทมหาชนจำกัด ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ให้ยื่นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ซึ่งงบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบ และแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับ

            ผู้สอบบัญชีอนุญาต ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมายเกี่ยวกับการสอบบัญชี หรือ ประกาศขององค์กรวิชาชีพบัญชีที่กฎหมายกำหนด สำนักงาน พี.เจ. ธุรกิจและการบัญชี  มีทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีมาตรฐาน ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทั่วไป วางแผนการปฏิบัติงานรวมถึงการใช้วิชาการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ตลอดจนการประเมิน ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการ          ที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม เพื่อแสดงความเห็นและนำเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในของบริษัท ที่ผู้ตรวจสอบได้พบในระหว่างการตรวจสอบบัญชี

 

บริการของเรา    สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี บริการทำบัญชี ปิดงบการเงิน รับตรวจสอบบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด  จดทะเบียนร้านค้า จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนเลิกบริษัท  จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนบริษัท แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด       รับทำ Work Permit&Visa  รับขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรบุคคลต่างด้าว  ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

 

ราคาไม่แพง ต้อง บริษัท พี.เจ. ธุรกิจและการบัญชี จำกัด

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท พี.เจ.ธุรกิจและการบัญชี จำกัด
9/55-56 หมู่บ้าน นลินอเวนิว 2 ซอยรามคำแหง 144
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel.02-8533797-8, 085-055-9306, 087-7158-099 ,081-6185239 , 093-1245048 , 097-0297515
Fax. 02-6661991 E-Mail : pjbusiness@gmail.com Line ID : PJBUSINESS
+ สำนักงานบัญชี /+ รับจดทะเบียนบริษัท /+ รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด /+ รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน /+ รับทำบัญชีราคาไม่แพง /+ ปิดงบการเงิน /+ รับตรวจสอบบัญชี / +บริการตรวจสอบบัญชี /+ บริการจดทะเบียนบริษัท /+ บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด /+ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น /+ รับจดทะเบียนราคาไม่แพง / +รับจดทะเบียนกรุงเทพ /+ รับจดทะเบียนนนทบุรี /+ รับจดทะเบียนปทุมธานี